Deklaration

Deklaration

Herunder afskrevet nøjagtig kopi af den deklaration, som er tinglyst og udfærdiget 01.10.75 i Helsinge. Denne deklaration danner grundlaget for hhv. ordensreglementet og skrivelsen " Vis Hensyn". Særlige vigtige punkter er fremhævet med fed skrift.

DEKLARATION.

Underskrevne A/S TINDUR pålægger herved matr. Nr. 2 t , Udsholt by, Blistrup Sogn, Græsted - Gilleleje kommune nedennævnte servitutter i anledning af udstykning af grunde til feriehusbebyggelse.

§ 1. Bebyggelse m.v.

  1. Beboelseshusene skal være mindst 35m2 og må kun anvendes som feriehuse.
  2. Tegninger til al bebyggelse skal godkendes af kommunen før byggeriet påbegyndes.
  3. Der vil blive meddelt tilladelse til bebyggelse, når bestemmelserne i de gældende love og vedtægter overholdt, vejanlæg er udført og godkendt af kommunen og vandforsyningen er etableret.
  4. Til bebyggelse må kun anvendes nye materialer.
  5. Fast beboelse kun i tidsrummet 1/4 til 30/9.
  6. Beboelseshuse skal opføres på støbt sokkel.

§ 2. Hegn.

1. Ikke raftehegn. I øvrigt efter hegnsloven. Grundkøberne har dog hegnspligt mod veje og udstykkerens ejendom. Intet hegn højere end 1,80 m.

§ 3. Vejlav m.m. ( Grundejerforening ).

1. Levende hegn skal plantes mindst 35 cm inde på grundene mod vejen.

2. Grundkøberne og efterfølgende ejere skal være medlemmer af en forening, formentlig kaldet "Grundejerforeningen Egemosegård", når denne er stiftet. Formålet er at løse fælles opgaver.

3. Grundkøberne skal være villige til at lade lyse deklarationer på deres ejendomme, som det offentlige, NESA, KTAS eller nævnte forening måtte kræve af hensyn til veje, ledninger, oversigt og lignende.

§ 4. Veje og disses afvanding.

1. Adgangsvej til grundende går fra den kommunale Udsholtvej ad den 12 m brede Arupsvej til udstykningsarealet.

2. Vejene på det udstykkede areal bliver private fællesvej, hvis vedligeholdelse grundejerforeningen skal stå for.

3. Vejene skal anlægges, samt afvandes til faskiner eller lignende efter kommunens nærmere anvisning. Grundsælgeren sørger for anlæggelsen.

4. Grundsælgeren skal vederlagsfrit finde sig i, hvis vejanlægget kræver skråninger ind på grundende.

§ 5 Kloakering.

1. 16.12.1969 er der afsagt kendelse om kloakering til Blistrup ( ulæseligt) system af landvæsenskommissionen for Frederiksborg Amt. Engang i fremtiden vil det blive pålignet de enkelte
parceller kloakering, som grundkøberne skal betale ud over købesummen.

2. Når kloakeringsarbejdet en gang gennemføres, vil kloakkerne så vidt muligt blive lagt i vejene, men der kan blive tale om ledninger over enkelte grunde, så dette skal tåles, ligesom man skal tåle vedligeholdelse af sådanne ledninger. Deklaration herom skal tinglyses efter arbejdets udførelse på de berørte grunde.

3. Vandklosetter tillades, såfremt afvandingen sker til offentligt anlæg eller lukket tank, f.eks kugletank. I sidstnævnte tilfælde skal der sluttes kontrakt med en entrepenør om afhentning af tankens indhold.


§ 6 Vandforsyning.

1. Grundene forsynes med vand fra det kommunale vandværk i Udsholt. Fra hovedledningen føres et stik ca. 1 m ind på grundene.

2. Alle parcelejere har tilslutningspligt.


§ 7 EL-forsyning.

1. NESA anbringer master i vejene med el-ledninger. Parcelkøberne anmoder gennem deres el-installatør derefter om tilslutningsledninger.

§ 8 Parkering

1. Grundejere med biler skal anbringe disse på deres egne grunde. Parkering igennem længere tid af personbiler må ikke finde sted på vejene. Ikke personbiler må kun holde på vejene, mens læsning - aflæsning finder sted.

2. Iberegnet plads i garager og carporte, skal der på hver parcel være plads til mindst 2 biler.

§ 9 Påtaleret.

1. Græsted - Gilleleje kommune har påtaleret.

§ 10 Eksisterende servitutter og hæftelser.

1. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter, hæftelser og andre byrder, henvises til ejendommens blad i tingbogen.

København, den 19/8-1975

Som ejer af matr. 2 t, Udsholt by, Blistrup sogn.

A/S TINDUR

Sign. P.Nielsen, Mogens Petersen

Godkendt I henhold til byggelovens § 4, stk. 2

Gilleleje, den 23. september 1975

Græsted - Gilleleje kommune

Sign. H.E.Høeg/Henning Jensen

I anledning af at landbrugsministeriet har godkendt udstykning af matr. 2t d. 29.08.1975, begæres nærværende deklaration tinglyst på matr. Nr. 2t til 2ø, 2aa til 2aø, 2ba til 2bø, og 2ca til 2ch, alle Udsholt by, Blistrup sogn.

København, den 20.9.1975

Som ejer af ovennævnte matr. nr...

A/S TINDUR

Sign. P.Nielsen, Mogens Pedersen

( Stempel med påskrift )

Indført i Dagbogen

-1.10.75 24382

Retten Helsinge

Lys Akt AL nr.. 81

( Ulæselige Underskrifter )