Ordensreglement

Ordensreglement til udskrift og ophængning

Ordensreglement

Græsslåning/Motorredskaber

§ 1: Grundejere har pligt til at lade slå græsset i perioderne 15/5 - 31/5 samt 15/8 - 31/8. Græsslåning og anvendelse af enhver form for motorredskab må i perioden 1/5 - 30/9 kun finde sted i tidsrummene mandag-fredag kl. 9-20, lørdag-søndag og helligdage kl. 10-12 og kl. 15-18.

Grundejerne har pligt til at holde deres grund, samt de tilstødende stier og rabatter. Ved beplantning bør vises videst muligt hensyn til naboer. Beskæring af hæk, hegn, buske og træer jfr. Hegnsloven.

Såfremt foranstående ikke overholdes eller forsømmes eller grundene anvendes på en sådan måde, at det skæmmer området som helhed, er bestyrelsen jfr. foreningens vedtægter § 5 berigtiget til at lade det nødvendige arbejde udføre og opkræve de af bestyrelsen fastsatte udgifter hos vedkommende.

Afbrænding

§ 2: I henhold til miljøloven må afbrænding af haveaffald ikke finde sted.

Fartbegrænsning og parkering

§ 3: Højeste tilladte hastighed på grundejerforeningens område er 30 km i timen og der skal tages størst muligt hensyn til gående trafik. Motorkørsel skal begrænses mest muligt.

Parkering på vejene må kun finde sted, når det påbudte parkeringsareal på grunden til to biler er udnyttet og køretøjer skal i så tilfælde anbringes i egen rabat.

Husdyr

§ 4: Hunde og andre husdyr må ikke færdes løse på veje og fællesarealer. Ejerne har pligt til at påse, at husdyr ikke er til gene for de omkringboende.

Hensyn til omkringboende

§ 5: Støj fra TV og musikanlæg m.m. skal begrænses under hensyntagen til de omkringboende. Man bør betænke, at lukkede døre og vinduer ikke altid er tilstrækkeligt.

Skydevåben

§ 6: Skydevåben må ikke anvendes på grundejerforeningens område.

Ejendomsretten

§ 7: Ejendomsretten skal ubetinget respekteres. Man må således ikke færdes på fremmede grunde, med mindre man har tilladelse dertil. Undtaget herfra er nødstilfælde (brand, indbrud, hærværk el. lign.)

Erstatningspligt

§ 8: Grundejere, der udlejer eller udlåner deres ejendom, har det fulde ansvar og dermed erstatningspligt for skader, deres lejere, gæster og disses eventuelle børn forvolder på fremmed ejendom. De er endvidere pligtige til at gøre lejere bekendt med dette ordensreglement.

Generelt

§ 9: Det henstilles til samtlige medlemmer ved deres adfærd under ophold indenfor grundejerforeningens område at medvirke til, at der hersker orden og rolige forhold.

I øvrigt henvises til grundejerforeningens vedtægter.

Nærværende ordensreglement er i enhver henseende bindende for samtlige medlemmer af grundejerforeningen.

Således vedtaget på grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 27. oktober 1991.